Birinci Dünya Harbi VIInci Cilt Avrupa Cepheleri - Makedonya Cephesi

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1967, 86 s.

Askeri Tarih